DAKDEKKER IN ALKMAAR

 

 

 

 

 

Copyright Loodgietersbedrijf RDL

 

Lekkage`s
Verstoppingen
Cv Vervanging
Cv onderhoud
Water & gas
Badkamers
Contact : 072 8795415
Voor het echte vakwerk
Service is onze garantie
OOK DOEN WIJ :
24/7 service
Betrouwbaar
Lage kosten
Altijd bereikbaar
No cure no pay

ALGEMENE VOORWAARDEN van: RDL Technische Dienstverlening

 

DEFINITIES :

 

 

In het hiernavolgende wordt onder opdrachtnemer verstaan :RDL technische Dienstverlening

 

In het hiernavolgende wordt onder opdrachtgever verstaan

 

degene met wie opdrachtnemer de overeenkomst tot het verrichten van

 

werkzaamheden heeft gesloten.

 

 

TOEPASSELIJKHEID

 

 

Artikel 1.

 

 

1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.

 

2. Indien de opdrachtnemer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van

 

  afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van

 

  kracht.

 

 

OFFERTES

 

 

Artikel 2.

 

 

1. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding

 

  hiervan door de opdrachtgever door hem binnen 1 maand wordt bevestigd.

 

2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders

 

  aangegeven.

 

 

TOTSTANDKOMING

 

 

Artikel 3.

 

 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor

 

  aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en

 

  dit wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee

 

  werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtnemer het aanbod niet

 

  binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroept.

 

 

UITVOERING_VAN_DE_OVEREENKOMST

 

 

Artikel 4.

 

 

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

 

  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit

 

  vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten

 

  verrichten door derden.

 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan

 

  opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de

 

  opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk

 

  zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer

 

  worden verstrekt.

 

  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens

 

  niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt,

 

  heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te

 

  schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten

 

  volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te

 

  brengen.

 

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

 

  ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever

 

  verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of

 

  onvolledigheid voor hem/haar kenbaar behoorde te zijn.

 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden

 

  uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een

 

  volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten

 

  van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en

 

  betaald.

 

 

TIJDSTIP_VAN_LEVERING

 

 

Artikel 5.

 

 

1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk

 

  anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever

 

  dus opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

 

 

EIGENDOMSOVERGANG

 

 

Artikel 6.

 

 

1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan

 

  opdrachtgever geleverde zaken totdat opdrachtgever aan al zijn

 

  verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de

 

  voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die opdrachtnemer tegen

 

  opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever

 

  in één of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer. Alle kosten,

 

  die samenhangen met het terugleveren van de eigendom zullen voor

 

  rekening van opdrachtgever zijn.

 

2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is

 

  overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig

 

  ander recht daarop verlenen.

 

3. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

 

  zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van

 

  opdrachtnemer te bewaren.

 

4. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen

 

  jegens opdrachtnemer tekortschiet of opdrachtnemer goede grond geeft te

 

  vrezen, dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer

 

  gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te

 

  nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd.

 

  Creditering zal in geen geval voor een hoger bedrag plaatsvinden dan de

 

  oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen

 

  kosten.

 

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud

 

  geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn

 

  bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

 

6. Indien er gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de

 

  betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de

 

  bezorging van goederen alsmede de betreffende werkzaamheden uit te

 

  stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

 

  De opdrachtgever is aansprakelijk, voor de door de opdrachtnemer door

 

  deze vertraagde aflevering te lijden schade en andere schade.

 

7. Opdrachtnemer behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de

 

  goederen/diensten voor.

 

8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het gebruiksrecht van de

 

  opdrachtgever met betrekking tot de geleverde goederen/diensten beperkt

 

  tot de onderneming van de opdrachtgever. De goederen/diensten, geleverd

 

  door de opdrachtnemer, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke

 

  toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.

 

 

WIJZIGING_VAN_DE_OVEREENKOMST

 

 

Artikel 7.

 

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een

 

  behoorlijke uitvoering het is om de te verrichten werkzaamheden te

 

  wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling noodzakelijk

 

  overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of

 

  aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor

 

  worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk

 

  hiervan op de hoogte stellen.

 

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of

 

  kwalitatieve consequenties hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever

 

  hierover tevoren inlichten. Indien een prijs is overeengekomen zal

 

  opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van

 

  de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

 

4. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening

 

  kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van

 

  omstandigheden die aan hem/haar kunnen worden toegerekend.

 

 

INTELLECTUELE_EIGENDOM

 

 

Artikel 8.

 

 

1. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,

 

  ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd

 

  om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem

 

  zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden

 

  verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

2. Opdrachtnemer behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de

 

  goederen/diensten voor.

 

 

OVERMACHT

 

 

Artikel 9.

 

 

1. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan

 

  zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar

 

  verplichtingen kan voldoen is hij/zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.

 

  uitvoerbare deel, alsmede de kosten van materialen voor het niet uit te

 

  voeren, afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze

 

  factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

 

Artikel 10.

 

 

1. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever

 

  geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de

 

  nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid

 

  door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de

 

  verzekering gedane uitkering.

 

2. In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 aanvaardt opdrachtnemer geen

 

  aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de

 

  leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als

 

  gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de

 

  opdrachtgever.

 

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien,

 

  licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens,

 

  welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de

 

  opdracht zijn verstrekt.

 

 

PRIJS EN BETALING

 

 

Artikel 11.

 

 

1. Opdrachtgever is verplicht de prijs binnen 14 dagen na ontvangst van de

 

  factuur te voldoen, zonder toepassing van enige niet-wettelijke

 

  compensatie.

 

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de

 

  opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk

 

  opeisbaar zijn.

 

3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in

 

  de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede

 

  plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt

 

  de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere

 

  factuur.

 

 

INCASSOKOSTEN

 

 

Artikel 12.

 

 

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of

 

  meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van

 

  voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 

 

ONTBINDING

 

 

Artikel 13.

 

 

1. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit

 

  de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling, is

 

  opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst

 

  voor ontbonden te verklaren.

 

  In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer

 

  geleden schade.

 

  Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte

 

  werkzaamheden of leveranties blijven in stand.

 

2. Indien opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in

 

  de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen

 

  overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

 

3. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever

 

  wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en

 

  zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop

 

  de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige

 

  surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder

 

  curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn

 

  vermogen of delen ervan verliest.

 

4. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer

 

  geleden schade.

 

GEBREKEN_EN_KLACHTENTERMIJNEN

 

 

Artikel 14.

 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever

 

  binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig na voltooiing

 

  van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan

 

  opdrachtnemer.

 

2. Indien een klacht gegrond is zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog

 

  verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de

 

  opdrachtgever zinloos is geworden.

 

  Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

 

  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet

 

  meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn

 

  binnen de grenzen van artikel 10.

 

GESCHILLEN

 

Artikel 15.

 

 

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de

 

  burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,

 

  in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te

 

  Zutphen.

 

2. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor

 

  de volgens dewet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde

 

  recht.

 

 

TOEPASSELIJK_RECHT

 

 

Artikel 16.

 

 

1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is

 

  uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Algemene voorwaarden